Báo cáo 3 công khai năm 2023

Xem hoặc tải tại đây

Công khai TT36 năm học 2019 – 2020

Công khai TT36 năm học 2019 – 2020

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

1 ThS. Trần Minh Đàn - Trưởng phòng 2 ThS. Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Trưởng phòng

Công khai TT36

Công khai TT36 năm học 2019 – 2020 Công khai TT36 năm học 2018 – 2019

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng       Trung tâm Đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách, có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp triển...

Thông tin mới