Văn bản Luật, Nghị định

533
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Loại Văn bản
43/2019/QH14 14/6/2019 Luật Giáo dục 2019 (hiệu lực 01/07/2020) Luật
34/2018/QH14 19/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học  Luật
73/2015/NĐ -CP 08/9/2014 Qui định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Nghị định
138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Nghị định
08/2012/QH13 18/6/2012 Luật Giáo dục đại học 2012 Luật